Engelse versie Franse versie Duitse versie Nederlandse versie
Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

Afbeelding van vlinder, Den Haag en ramenIn dit deel van de website vindt u de outputs die in het kader van het ESPACE-project tussen september 2003 en juni 2007 tot stand zijn gekomen.

'Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’ is de uiteindelijke projectstrategie die Deel I heeft opgeleverd. Deze is bedoeld om de theorie en praktijk van de ruimtelijke ordening te beïnvloeden door aan te geven hoe aanpassing aan klimaatverandering daarin kan worden geïntegreerd.

De strategie omvat 14 aanbevelingen, aangevuld met een aantal casestudy’s, tools en voorbeelden van beleidsadviezen die door de ESPACE-partners zijn uitgewerkt.

Acclimatise logoThe final strategy, policy guidance, tools and case studies were developed in close collaboration with Acclimatise.

 

Waarom moet aanpassing aan klimaatverandering centraal staan in de ruimtelijke ordening

Wij weten inmiddels dat er sinds het midden van de 20e eeuw sprake is van een door de mens veroorzaakte klimaatverandering, die wereldwijd aanzienlijke gevolgen heeft. IPCC - Climate Change 2007.

Om de allerergste effecten van klimaatverandering te voorkomen, is het essentieel dat er mitigatiemaatregelen worden getroffen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar zelfs als wij erin slagen het huidige emissieniveau sterk te beperken, zal de klimaatverandering nog decennialang doorgaan als gevolg van de emissies die zich reeds in het klimaatsysteem bevinden. Het proces van aanpassing aan deze veranderende omstandigheden moet vandaag nog van start gaan, zodat mens, milieu en economie straks zo goed mogelijk voorbereid zijn op de onvermijdelijke gevolgen. Alleen dan zullen we eventuele kansen optimaal kunnen benutten.

De ruimtelijke ordening bemiddelt tussen rivaliserende vormen van ruimtegebruik. Hoewel de precieze gevolgen van de klimaatverandering nog niet te voorspellen zijn, is één ding duidelijk: ze zouden zo verstrekkend kunnen zijn dat onze aannames over de beschikbaarheid en het gebruik van ruimte op de middellange en lange termijn op losse schroeven komen te staan. In het Stern-rapport over de economische aspecten van de klimaatverandering wordt gewezen op de cruciale rol van de ruimtelijke ordening voor het proces van aanpassing aan klimaatverandering en wordt benadrukt dat dit proces op alle niveaus in de ruimtelijke ordening moet worden geïntegreerd. Nu de klimaatverandering een feit is en veranderingen onontkoombaar zijn geworden, is het van belang dat de klimaatverandering in alle professionele adviezen en politieke besluiten in aanmerking wordt genomen.

^ Terug naar boven

Wat bedoelen we met ruimtelijke ordening

In deze strategie wordt ruimtelijke ordening als volgt gedefinieerd:

“ Ruimtelijke ordening is een proces waarbij op feiten gebaseerde kennis wordt verzameld en geïnterpreteerd, zodat deze kennis als basis kan dienen voor activiteiten die moeten leiden tot een ruimtelijke ontwikkeling die vanuit functioneel, sociaal, economisch en milieuoogpunt op passende, duurzame wijze plaatsvindt. ”

Wij vatten ruimtelijke ordening ruim op en rekenen tot het vakgebied zowel planologen als anderen die met ruimtelijke ordening te maken hebben, zoals instanties op het gebied van water, gezondheid, vervoer, inrichting, landbouw en revitalisering. De aanbevelingen van deze strategie zijn dus gericht op alle organisaties en personen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening – inclusief politici, die uiteindelijk de beleidsbeslissingen nemen.

^ Terug naar boven

Focus van het ESPACE-project

Binnen het ESPACE-project wordt erkend dat ruimtelijke ordening voor de samenleving van essentieel belang is om zich te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Het doel van het project is dan ook om de theorie en de praktijk van de ruimtelijke ordening te beïnvloeden.

Daarbij heeft ESPACE zich vooral gericht op de ruimtelijke gevolgen van de klimaatverandering op het gebied van waterbeheer. Daartoe behoren onder meer:

  • bescherming tegen hoogwater in kustgebieden, estuaria en langs rivieren,
  • watervoorraden,
  • waterkwaliteit.

^ waterkwaliteit.

 

Hosted by Hantsweb
NW Europe Homepage
Toegankelijkheid | Sitemap | Contact
©2007 ESPACE Project
Top photo credit: TU-Berlin, PIK, Marc Zebisch,Marc.zebisch@eurac.edu
 
NW Europe homepage